STÄRESÄNGERAKTIOUN 2017

2017-01-08-PHOTO-00000010

Amplaatz vun engem Krëppespill hunn d’Kanner aus der Gemeng Fëschbech dëst Joer bei der Stäresängeraktioun matgemat. Se sinn den 8. Januar no enger Kannermass, verkleed als Kinniken, Engelen an Hierden vun Haus zu Haus gaangen, hunn den Awunner e schéint neit Joer gewënscht, e Lidd gesongen an de Seegenssproch

2017-01-08-PHOTO-00000015

20 * C + M + B + 17 un d’Hausdier geschriwwen oder e Stär mam Logo iwwerreecht. Bei där Geleeënheet hu sie Suen fir d’Kannermissiounswierk, méi genee e Projet an der Turkana (Kenia) gesammelt.  D’Aktioun gouf an zwou Versammlungen préparéiert an deenen d’Kanner d’Kannermissiounswierk , d’Stäresangen an de Projet an der Turkana présentéiert kruuten. Dodernierft hunn d‘Stäresänger aërdeg fir de groussen Dag geprouft a gebastelt- Krounen, Bijoux, Stären a vill méi. De Stoff fir d’Ëmhäng kruten d’Kanner geschenkt a flaisseg Hänn hunn doraus wonnerschéin Kinnikskostümer gebitzt.  D’Kanner an d’Awunner haate vill Freed bei dëser Aktioun, mee nët nëmme sie kënne sech freeën mee virun Allem d’Kanner an der Turkana deenen déi integral Zomm vun den Donen zegutt kënnt.

Stäresänger konnten dem Kannermissiounswierk déi stoltz Somme vun 1.089,10€ iwwerweisen fir de Projet an Kenia. Ee grousse MERCI de Kanner déi sech op Stärenaktioun agelooss hun, den Leit déi des Initiativ haaten, den Elteren an alle Leit déi op irgend eng Mannéier gehollëf hun.

2017-01-08-PHOTO-00000017

BESTELLZIEDEL KANNERMISSIOUNS-SONNDEG 2017