Kannermissiounswierk gët Iech Rendez-vous

Echternach2017

Léif Reliounsenseignant(en)

Dëst Joer erliewe mir als Kiirch ee groussen Ëmbroch, an dat ganz besonnësch, wat de Wee zum Glawe vun eise jonke Leit ugeet.

Et ass dat lescht Joër, wou de Reliounscours am Kader vun der Schoul ugebuede gëtt. Jorelang waart dir present am Déngscht vun de Kanner. Dir huet matt eisem Informatiounsmaterial geschafft an op eis Opriff fir d’Solidaritéit matt de Kanner aus der ganzer Welt gelauschtert. Duerfir soe mir Iech vun Haërzen merci.

D’Kannermissiounswierk geet awer trotz allem virun. Mir stin weiderhin am Déngscht denen déi sech an der kannerpastoral engagéiren sief et haptamtlech oder benevol. A virun allem stin mer am Déngscht vun de Kanner. Mir wëllen, datt d’Kanner ee Gespiir kréien fir de weltwäiten a missionarische Geescht vun deem Glaaw, deen sie an hirer Daaf geschenkt kruten.

Och am Schouljoër 2017/2018 maache mir wat mir kënnen fir Iech Informatiounen an Ideen ze proposéieren.

Missio Lëtzebuerg ass eent vun deenen 140 Missiounswierker an der Welt, déi beim Kannermissiounswierk mattmaachen. Eng Missioun vun desem Wierk ass et och Bicher, Arbechtshellefen, Animatiounsideeën unzebidde, déi d’Kanner opmaachen fir Liewen vun der Kiirch op der ganzer Welt.

Mir hun décidéiert, fir Material unzebidden, dat d’ganzt Joër duerch ka gebraucht gin an nët nëmmen fir de Kannermissiounssonndeg am Februar. Mir schaffen ee ganze « Parcours » aus, deen ab Juni 2017 prett ass a konkret agesat ka gin.

D’Kannermissiounswierk ass en Déngscht  an a vun der Kiirch. Vun dohir huet ët och seng ganz besonnesch Missioun kritt, d.h.: déijéineg, déi an der Kiirch an am Déngscht vun de Kanner stinn, sollen dat Material an déi Formatioun kréien, déi ee brauch fir sou eng missionarësch Educatioun duerchzezéien.

An eiser Zäit ass et eisen Optrag, duerch d’Liewe vun de Kanner aus der ganzer Welt, och déi weltwäit Dimensioun vun der Kiirch opliewen ze loossen a gräifbar ze maachen. Duerfir stäipen eis Materialien sech op nëtzlech Projekter mat liewege Gesiichter a Geschichten, déi richteg geschitt sinn.

Duerfir luede mer elo schon all Kanner tëschent 8 an 12 Joër Sonndes, den 2 Juli 2017 op Echternach an ënnert dem Thema: « Kannermissiounswierk = Abenteur ».

Do komme mer zesummen fir ze feieren, ze bieden an eng Bréck ze schloen matt de Kanner weltwäit.

D’Kanner vun hei entdecken d’Liewe vu Kanner am Benin duerch e Projet dat mir am Joër 2017/2018 finanzéiren. Daat ass de «Centre Damien de Molokai».

Eis Kanner kënnen d’Liewe vun de Kanner am Benin op eise Stänn matt Spiller, Animatioun an Témoignagen entdecken. Mir bereeden dëst Fest matt Leit aus äere Reie vir. Esou gi mir vun der Missio matt iech ee Wee weider.

Bei dëser Geleënheet wëlle mir och der Madame Marianne HEINEN ee grousse MERCI soen fir déi vill Joëren wou sie Responsabel vum Kannermissiounswierk war. Merci fir hirt grousst Engagement bei de Kanner an hir Aarbicht am Déngscht vun der Weltkiirch.

Mir zielen weiderhin op ee flott Zesummenschaffen matt iech.

Abbé Péporté Maurice
Direkter Missio Lëtzebuerg

Mariette Levaye
Generalsekretärin