Informatioun fir den KMS 4. Februar 2018

Lëtzebuerg , den 13 November 2017

Léiwe Katechet -Titular, léiw Katechetin–Titularin,

Léiwe Mattarbëchter, léif Mattarbëchterin am pastoralen Déngscht.

Dir huet Äer nei Missioun an dë Paren ugefang a sidd matt der «catéchèse en paroisse »voll beschäftegt. Et ass e neien Opbroch fir Iech matt villen Erausfuederongen  a vill Neies entsteht.

D’Missio-Kannermissiounswierk ass och amgaang ee neie Wee anzeschloen. Als Kannermissiounswierk hun mir d’Aufgab weltwäit an allen Diözesen den missionareschen Optrag vum Jesus eescht ze huelen.

Et ass eis Suerg, datt mir matt Iech zesummen de missionarische Geescht och hei zu Lëtzebuerg wackreg haalen. Loosse mer net vergiessen, datt mir all als gedeefte Chrëschten zur Weltkierch gehéiren. Mir droë matt Verantwortung, datt Kierch op de 5 Kontinenter weiderhin Zukunft an Hoffnung schenkt.

An Afrika, Asien, Ozeanien an a Lateinamerika as d’Kannermissiounswierk  e wesentliche Bestanddeel an der Kanner- a Jugendpastoral. Loose mer desen an eiser pastoraler Arbëcht matt de Kanner net vergiessen.

chuet ee Parcours catéchétique ausgeschafft fir ee ganzt pastoralt Joër.

Dë Kannermissiounssonndeg ass de 4. Februar 2018.

Dëst Joër ass et d’Land Benin a Westafrika.

D’Thema ass « Freed um Liewen »

«Aimer la vie avec les enfants du Bénin».

Mir ënnerstetzen dest Joër de Centre Damien , ee Centre d’Accueil fir Stroosekanner aus den Aarmevéirel rondrem Cotonou am Süden vum Benin. Mir hun d’Chance dëse Projet ze kennen an sin och selwer op der Platz fir d’Begleedung.

Wann Dir wëllt, sie mir gär bereet bei Iech an eng Kateches ze kommen fir d’Kannermissiounswierk an de Projet virzestellen. (Kontakt : Mariette LEVAYE missio@cathol.lu )

2018 am September organiséiërt Missio och eng missionarisch Rees an de Benin fir de Centre Damien ze entdecken an eng Woch op der Platz mattzehëllefen esou wéi och Diözes Djougou ze besichen, wou missio Projet’en ënnerstëtzt.  Dest geschidd am Kader vun engem  Austausch matt enger anerer Kierch. (Kontakt : Mariette LEVAYE  missio@cathol.lu)

Dir kritt elo Ufanks Dezember d’Materialien zougescheckt, déi dir dann och bei Missio könnt bestellen a siche kommen.

Am Numm vu Missio Lëtzebuerg soë mir Iech ee grousse Merci fir Äer Zesummenarbëcht an datt Dir weiderhin matt de Kanner déi missionaresch Flaam och hei zu Lëtzebuerg weider droot.

Matt beschte Gréiss

Abbé Maurice Péporté, Direkter vu Missio

Mariette Levaye-Gries, Generalsekretärin