REMERCIEMENTS DE MGR FELIHO, DE KANDI, BÉNIN

MISSIOLUXYOUTUBE5

Monseigneur Clet Feliho – évêque de Kandi au Bénin remercie Missio Luxembourg et les donateurs pour les intentions de messe qui permettent de faire vivre les prêtres de son diocèse.

MERCI!

MissioLuxYoutbe3

Dank Missio Lëtzebuerg, war et méiglich am Februar 2 Klassesäll fir d‘Spillschoul «Monseigneur de Vitali « zu Djougou bäizebauen. Fir d‘Schoulrentrée 2016/2017 konnten am Oktober 80 Kanner ugeholl ginn. D‘Spillschoul selwer huet en Effektiv vun 260 Kanner, tëschent 3 a 5 Joer.  E grousse MERCI de Fraen a Mammen aus dem Dekanat Dikkrich, déi dës Klassesäll gréisstendeels finanzéiert hunn. MERCI och dem Här an der Madame Schmitz aus dem Restaurant Arthur (Ettelbréck), déi eis säit engem Joër erméiglichen,  eise Projet virzestellen a fläisseg matthëllefen deeselwechten ze  finanzéieren, duerch de Verkaf vu munch Artikelen. De Bëschof Vieira deelt eis an engem Bréif säi grousse Merci mat, fir dee generéisen Don a seng Freed, datt 80 Elteren hir Kanner konnten an d‘Spillschoul schécken.